آدرس اصفهان خیابان طیب جنب پلیس ۱۰+ – ساختمان ۱۱۰ – واحد ۲

تلفن: ۰۳۱۳۲۳۷۴۳۹۳             پست الکترونیک: info@irsatarh.com

مدیریت: ۰۹۱۳۱۰۴۰۲۰۸(رضا انتشاری)

مدیر بازرگانی: ۰۹۱۳۱۱۰۸۳۴۴ (عابد صالح پور)

مدیر هدایای تبلیغاتی: ۰۹۲۲۷۱۲۵۲۰۲

 

 

فرم تماس

از طریق تکمیل این فرم می توانید برای ما پیام بگذارید